Μόνιμο Σύστημα για Κουζίνα τύπου F

Μόνιμο Σύστημα για Κουζίνα τύπου F


Το σύστημα χρησιμοποιείται για την άμεση προσπάθεια πυρόσβεσης σε κουζίνες και μαγειρεία. Καλύπτει τις καυτές επιφάνειες, τις φριτέζες, καθώς και τα φίλτρα, το χώρο πάνω από αυτά και τον καπναγωγό.

Τα συστήματα που διαθέτουμε έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με κεντρικό πίνακα κατάσβεσης η πυρανίχνευσης για την πολλαπλή χρήση τους όπως διακοπή αερίου και λειτουργίας απαγωγών.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με:

Το πρότυπο NFPA 17A, που προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων Wet Chemical για την προστασία των χοανών των μαγειρείων.

Την 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 3149/Β/24.11.2014), παράγραφος 3.6, που αφορά τα Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΚΑΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΕΥΣ-ABF

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RFS

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΤΥΠΟΥ RFS