Έλεγχος Πυροσβεστήρα

Έλεγχος Πυροσβεστήρα


Έλεγχος Πυροσβεστήρα από τον Ιδιοκτήτη μια φορά το τρίμηνο:

  • Θα πρέπει να ελέγχει εάν είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος
  • Να είναι ο ορατός και οι οδηγίες λειτουργίας να μην κρύβονται
  • Να έχει ευανάγνωστες οδηγίες λειτουργίας
  • Να μην έχει εμφανή σημεία κακώσεων
  • Να ελέγχει οπτικά το μανόμετρο ενδείξεως τη πίεσης και εάν είναι στο μηδέν να ειδοποιεί εγκαίρως την Αρμόδια και Αναγνωρισμένη Εταιρεία Συντήρησης Πυροσβεστήρων

Comments are closed.